10.KLASSE FTL

Køge kommunes 10.klasses specialundervisningstilbud ”10.FTL”(fremtidslinjen).

I samarbejde med skoleforvaltningen og PPR i Køge Kommune, bliver Fremtidslinjen en del af kommunens nye 10. kl. tilbud.

Det nye 10. klasses tilbud er et specialundervisningstilbud, som henvender sig til børn, der ønsker et 10. klasses tilbud, men som ikke vil være i stand til at drage udbytte af kommunens ordinære 10. klasses tilbud, eller de 10. klassestilbud der tilbydes på specialefterskoler

10.FTL

Undervisningen er tilrettelagt efter elevernes individuelle behov og faglige udgangspunkt. (jf. bekendtgørelsen om Der tilbydes undervisning i Dansk, engelsk og matematik, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.klassesfag. Deri kan i særlige tilfælde fraviges fra det fastsatte mindste timetal for undervisningen i Dansk, engelsk og Matematik på 420 timer. (jf. bekendtgørelsen for specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
Skolens leder kan ligesom i det ordinære 10. klasses tilbud søge om, at eleven fritages for prøve, såfremt det ikke skønnes at tilgodese elevens udvikling. Med udgangspunkt i den unges vanskeligheder kan der også søges om dispensation og længere prøvetid såfremt der vil være behov for det. De unge deltager i de nationale test med støtte fra deres lærer.

Der kan tilbydes undervisning i Dansk, engelsk og matematik som fraviger elevens aldersmæssige trin såfremt undervisningen synes at understøtte elevens udvikling. Derudover tilbydes undervisning i Idræt, Borgerskabsundervisning (samfundsfag/sundhed og sociale forhold), Udeliv(natur), Træ/metal(byggeværksted/serviceværksted), Kreativitet/design (formgivning), It/medier (teknologværksted), Livets teater(kommunikation) og Køkken(service og sundhed).

I forbindelse med skolens internationale samarbejde kan der i perioder tilbydes undervisning i Tysk, Fransk og internationale forhold.

Eleverne deltager i det omfang de formår det i skolens øvrige aktiviteter, herunder social træning (fælles måltider og aktivetter), studieture/hytteture, temadage, åbent hus.

På basis af elevens uddannelsesplan udarbejdes der en individuel undervisningsplan I samarbejde med UU vejleder, forældre og evt. familieafd./skoleafd. Et godt forældresamarbejde er en vigtig del af 10. FTL. Forældrene inddrages løbende i elevens udvikling og opfordres til at støtte op om en fælles specialpædagogisk indsats for at fremme den enkelte elevs udvikling.
Scroll to top