Special-undervisning i Køge Kommune

I samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune er Fremtidslinjen en del af kommunens 10 kl. tilbud, kaldet 10. FTL.

10. skoleår FTL er et specialundervisningstilbud, som henvender sig til elever, der ønsker et 10. klasses skoleår, men som ikke vil være i stand til at drage udbytte af kommunens andre 10. klasses tilbud, eller de 10. klasses tilbud der tilbydes på specialefterskoler.

Målgruppen er elever som har gået 9 år i skole og som af UU-vejlederen vurderes til at være i STU-målgruppe, også efter 10. kl. Eleverne er på 10. FTL er fritaget for prøver på baggrund af betydelige funktionsnedsættelser jf. vejledningen om prøve på særlige vilkår og fritagelse for prøver, januar 2019. Skolens leder sørger for fritagelsen.

Hvad indeholder et år på 10.FTL

Undervisningen er tilrettelagt efter elevernes individuelle behov og faglige udgangspunkt jf. Bek. 693 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Der tilbydes undervisning på en af de 4 linjer: It- og e-sport, køkken, kreativitet eller værksted.

På linjerne arbejdes der pædagogisk med praktisk læring, som omdrejningspunkt og der arbejdes ud fra, at undervisningen understøtter elevens niveau og mulighed for udvikling. Linjens praktiske undervisning er midlet til at løfte den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Linjen indeholder også faglig træning i dansk og matematik. Der fritages for undervisning i engelsk. Som oftest arbejdes der i en praktiskfaglig sammenhæng i dansk og matematik, sådan at den unge lærer at bruge fagligheden og på den vis blive så selvstændig som mulig.

Linjen tilbyder også andre fag som arbejdsmarkedskendskab, botræning, medborgerskab og læren om brug af it-hjælpemidler. Desuden kan den unge komme i praktik i en virksomhed eller institution.

Ud over linjens undervisning vælger eleven et valgfag, som f.eks. kan rollespil, tegning eller lign. Der er også idræt 1 gang om ugen.

Eleven deltager, i det omfang de formår, i skolens andre fælles aktiviteter som introtur, studietur, temadage og åbent hus. Der indkaldes til 2 årlige skole/hjem samtaler, hvor der tales om trivsel og udvikling af elevens personlige, sociale og faglige kompetencer.

Samarbejde omkring eleven

På basis af elevens uddannelsesplan udarbejdes der en individuel undervisningsplan I samarbejde med UU vejleder, forældre og evt. familieafd./skoleafd. Et godt forældresamarbejde er en vigtig del af 10. FTL. Forældrene inddrages løbende i elevens udvikling og opfordres til at støtte op om en fælles specialpædagogisk indsats for at fremme den enkelte elevs udvikling.
Scroll to top